นักเรียนที่มีสุขภาพดีประเทศชาติที่มีสุขภาพดี

นักเรียนที่มีสุขภาพดี ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสถานะสุขภาพของนักเรียนเป็นที่ยอมรับโดยนโยบายและเป้าหมายการศึกษาแห่งชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ท่ามกลางแนวทางดังต่อไปนี้ นักเรียนจะต้องเริ่มต้นโรงเรียนด้วยจิตใจ ร่างกายที่แข็งแรง และความพร้อมทางจิตใจที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้

ควรมีสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ปลอดภัยและมีระเบียบวินัยเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โอกาสสำหรับนักเรียนทุกคนที่จะได้รับทักษะชีวิตที่ดีและการศึกษาด้านสุขภาพ การรักษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของนักเรียน “ด้านจิตใจ สังคม จิตใจ และร่างกาย”

ในการจัดตั้งโรงเรียนควรอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่บ้านซึ่งอยู่ภายใต้หลักคำสอนของอิสลาม ควรมีการดูแลสุขภาพฟรี (ป้องกันและรักษา) แก่นักเรียนทุกคน เด็กในวันนี้คือพลเมืองของชาติในวันหน้า ความอยู่รอด การปกป้อง และการพัฒนาของพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาในอนาคตของประเทศนี้

การเพิ่มขีดความสามารถของคนรุ่นใหม่ด้วยความรู้และทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์และทำให้พวกเขาเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพควรเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการพัฒนาส่วนบุคคลและการช่วยเหลือสังคมของพวกเขาจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศ การลงทุนด้านสุขภาพ โภชนาการ และการศึกษาของเด็กจึงเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ

เห็นได้ชัดว่าสุขภาพที่ดีช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถไปโรงเรียนได้อย่างสม่ำเสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่โรงเรียนจัดให้อย่างเต็มที่ พวกเขาจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นอกจากนี้ การปรับปรุงความสามารถในการเรียนรู้และผลการเรียนที่โรงเรียนต้องใช้ความพยายามเป็นฐานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาสุขภาพ อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดว่าการไปโรงเรียนทำให้สุขภาพดีขึ้น ผลกระทบของการเรียนในโรงเรียนเห็นได้ชัดในประโยชน์ต่อสุขภาพแม่และเด็กโดยการลดอัตราการเสียชีวิตของหญิงสาวที่เคยเรียนมาบ้าง

ในปี พ.ศ. 2536 ธนาคารโลกและองค์การอนามัยโลกได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิผลด้านต้นทุนของโปรแกรมสาธารณสุขต่างๆ และได้ข้อสรุปว่าโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนที่ให้บริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัยและมีค่าใช้จ่ายต่ำ เช่น การรักษาด้วยการถ่ายพยาธิ และการให้สุขศึกษาเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่มากที่สุด – การลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่ประเทศสามารถทำได้เพื่อพัฒนาสุขภาพ โครงการขยายการสร้างภูมิคุ้มกันและการเสริมจุลธาตุ เพิ่มความรู้ด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพ ลดการบริโภคยาสูบ แอลกอฮอล์ และยาเสพติด และป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีมูลค่ามหาศาลและได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในการลงทุนด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุด เห็นได้ชัดว่าสุขภาพของโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในโครงการเหล่านี้ ดังนั้น การลงทุนในโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนอาจเป็น “ที่สุดของที่สุด”

แม้ว่าโรงเรียนจะมีศักยภาพในการปรับปรุงสุขภาพผ่านการศึกษา แต่บ่อยครั้งเกินไป พวกเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากความสามารถนั้น แท้จริงแล้วโรงเรียนหลายแห่งทำให้สุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตกอยู่ในความเสี่ยง อันตรายเหล่านี้สามารถกำจัดได้ทั้งหมดหรือลดลงด้วยทรัพยากรที่ดีกว่า

เป้าหมาย “สุขภาพสำหรับทุกคน” และ “การศึกษาสำหรับทุกคน” เป็นการแสดงความมุ่งมั่นขององค์การสหประชาชาติต่อสุขภาพและการศึกษา เนื่องจากเป้าหมายเหล่านี้เชื่อมโยงอย่างแยกกันไม่ออกและต้องทำงานพร้อมกันเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ องค์กรด้านสุขภาพและการศึกษาทุกระดับจึงต้องการความร่วมมือและความพยายามอย่างมาก แรงผลักดันในการดำเนินการขึ้นอยู่กับบุคคล ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนสุขภาพของโรงเรียนโดยการถามและพยายามตอบคำถามเหล่านี้: โรงเรียนของเราส่งเสริมสุขภาพหรือไม่?

โรงเรียนของเรามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานหรือไม่? โรงเรียนของเราช่วยนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และครอบครัวของพวกเขาในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพหรือไม่? ฉันจะทำอะไรได้บ้างทั้งส่วนตัวและกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

 

สนับสนุนโดย  เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก